Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Data

Tvorba vlastních - primárních - dat
Databáze poškozených úseků
Z důvodu popisu a zkoumání dopadu přerušení komunikační sítě velkými přírodními pohromami v minulosti a pro zhodnocení kvality matematického modelu byla vytvořena databáze poškozených úseků. Ta obsahuje informace o úsecích silniční sítě (vytvořeno na datové vrstvě Úseky ULS od ŘSD), které byly v letech 1997 až 2010 postiženy některým z přírodních hazardů. Ke spolupráci na vytvoření této databáze byly vyzvány krajské složky Ředitelství silnic a dálnic a jednotlivé krajské správy a údržby silnic. Většina organizací data dodala. Přehled dostupných dat najdete na obrázku.
mapa1
Data byla předávána v mapové a tabulkové formě. Zákres do mapy byl nutný z důvodu přesné lokalizace (údaj o staničení je nedostatečný, protože to se v čase mění). V tabulce pak jsou obsaženy údaje o příčině a míře poškození, časové vymezení a popis místa.
Data byla následně zpracována v databázi Access a propojena s prostorovými daty ŘSD.
prostorovými daty ŘSD.
ID (číslo na mapě)ID (číslo na mapě)
slovní popis místaLuhačovice
číslo komunikace/mostu492
staničení od (m)17500
staničení do (m)17700
příčina přerušení (zaplavení, nános bahna, stržený objekt, sesuv, řícení, sníh, pád stromu)sesuv silničního tělesa, destrukce vozovky
poškozeno od (datum; mělo by být shodné s dobou přírodní události)IV/2006
poškozeno do (datum; shodné s datem dokončení oprav, respektive znovuzprůjezdnění pokud se opravy nemusely provádět)VI/2006
stupeň poškození (1 žádné - př. pouze zaplaveno - po klesnutí vody opět průjezdné, 2 drobné - př. úsek se projížděl kyvadlově, částečná uzavírka, 3 destrukce - př. nutná úplná uzavírka)3
poznámkaúplná uzavírka silnice - objížďka
mapa2
Obr. 2: Ukázka zákresu postižených úseků ve Zlínském kraji
mapa2
Obr. 3: Vizuální znázornění obsahu databáze poškození komunikací ČR přírodními pohromami na území ČR v letech 1997 – 2010. Barevně jsou odlišeny příčiny přerušení. Rozdílná hustota bodů částečně odpovídá hustotě silniční sítě. Především je ale závislá na výskytu mimořádných událostí ve zkoumaném období a také na úplnosti dat.
Tab. 2: Přehled příčin postižení a přerušení komunikací
příčina postiženípočet postižených úseků
záplavy2043
sesuv276
pád stromu273
sníh76
skalní řícení44
zavalení balvanem34
JSDI
Vzhledem k tomu, že databáze bez aktualizace není plnohodnotná, rozhodli jsme se navrhnout a zprovoznit systém její aktualizace a doplnění. V České republice již několik let spolehlivě funguje systém JSDI (Jednotný systém dopravních informací), který poskytuje údaje o přerušení nebo omezení dopravy. Informace se shromažďují v centru NDIC (Národní dopravní informační centrum) v Ostravě (pobočka ŘSD – Silniční databanka Ostrava). Odtud je možné data na vyžádání dostávat formou kódovaných zpráv. Za tímto účelem jsme připravili filtr nad naší databází, který umožňuje průběžné doplňování údajů na základě dat JSDI.
soubor
Obr. 4: Ukázka výstupu filtru z JSDI s uvedením příčiny přerušení dopravy
Databáze poškozených úseků
Databáze poškozených železniční tratí obsahuje záznamy o poškození přírodními hazardy jako např. povodněmi, sesuvy, pády stromů, krupobitím, skalním řícením, požáry a dalšími. Databáze k 1.1.2014 obsahovala 4042 záznamů z událostí přírodních katastrof, které se udály v letech 1997 – 2013.
Údaje pochází z webových stránek, zejména zwww.cd.cz awww.zelpage.cz, z kanálu Mimořádnosti ČD sociální sítě Twitter, dále pak ze souhrnných zpráv z povodní a dalších událostí přírodních pohrom, ale i z publikované literatury a dalších.
Kromě vlastního identifikátoru události přerušení obsahuje každý záznam také identifikátor pro připojení segmentu linie do GIS. Dále jsou v této databázi popisné prostorové atributy jako popis tratě (mezi kterými stanicemi či zastávkami se poškození odehrálo), staničení od, staničení do, lokalita. Časovou složku reprezentují atributy rok, poškození od, poškození do (v záznamech z posledních let známe dobu poškození v řádech hodin, u starších záznamů pouze v řádu dní). Evidujeme taky příčinu poškození, tedy typ přírodního hazardu, zdroj, ze kterého údaje o poškození pochází a další popisné položky.
Z poskytnuté železniční sítě SŽDC byly tratě v GIS rozděleny na segmenty mezi jednotlivými stanicemi a zastávkami. K těmto segmentům byly přes identifikátor segmentu napojeny záznamy z databáze poškození. Proto jsme např. nyní schopni zjistit, kolikrát v historii (do roku 1997) byl daný segment či trať poškozen či přerušen z důvodu přírodní katastrofy, jak dlouho byl daný úsek neprůjezdný apod. Můžeme také provádět analytické zpracování v GIS jako např. hledání objízdných tras pro dálkové spoje, příprava scénářů poškození pro využití náhradní autobusové přepravy a další možnosti síťových analýz s ohledem na dostupnost a obslužnost území.
Databáze obrazového materiálu (fotografie a videa)
Na základě informací o poškozených úsecích jsme požádali vybrané obce o poskytnutí obrazového materiálu zachycujícího dopravní infrastrukturu poškozenou přírodními živly.
mapa2
Obr. 5: Silnice mezi Miroslaví a Miroslavskými Knínicemi, 15.7.2009.
mapa2
Obr. 5: Silnice mezi Miroslaví a Miroslavskými Knínicemi, 15.7.2009.
Databáze starých sesuvných území
Z důvodu přesnější identifikace ohrožení jednotlivých úseků sesuvy jsme pátrali také po starých sesuvech. Postupně jsme navštívili všechny okresní archivy v oblastech, kde hrozí sesouvání půdy, stejně jako archiv geologické služby. V polovině roku 2013 máme v databázi cca 250 sesuvů mezi lety 1900 a 1970.
Záznam z kroniky Maršova, 1967
Obr. 7: Záznam z kroniky Maršova, 1967
Shromáždění již existujících datových sad
Pro projekt byla v průběhu let 2010 až 2013 shromážděna tato data:
Název datové sadyPoskytovatel
Výška nového sněhuČeský hydrometeorologický ústav
Sumy týdenních srážek v okresech MSK, OLK, JMK, ZLK v letech 1997-2012Sumy týdenních srážek v okresech MSK, OLK, JMK, ZLK v letech 1997-2012
Sumy vodní hodnoty sněhu v okresech MSK, OLK, JMK, ZLK v letech 1997-2012Český hydrometeorologický ústav
Adresní bodyČeský statistický úřad
Hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100Oddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Záplavová území dvacetileté vodyOddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Záplavová území pětileté vodyZáplavová území pětileté vody
Záplavová území stoleté vodyOddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Záplavové území největší zaznamenané přirozené povodněOddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Pasportizační popis komunikacíŘSD, databanka Ostrava
Úseky ULSŘSD, databanka Ostrava
Uzly ULSŘSD, databanka Ostrava
Zjednodušené úseky ULSŘSD, databanka Ostrava
Zjednodušené uzly ULSŘSD, databanka Ostrava
MostyŘSD, databanka Ostrava
PodjezdyŘSD, databanka Ostrava
TunelyŘSD, databanka Ostrava
Hranice republikySpráva železniční dopravní cesty s.o.
Vedení tratěSpráva železniční dopravní cesty s.o.
ZastávkySpráva železniční dopravní cesty s.o.
Železniční staniceSpráva železniční dopravní cesty s.o.
Narušeno větrnými polomyÚstav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Ohroženo sněhem a námrazouÚstav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Směr bořivých větrůÚstav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Sesuvy ve Zlínském krajiZlínský kraj
Účelová katastrální mapa Zlínského krajeZlínský kraj
logo
tel: +420 541 641 711
Líšeňská 33a 636 00 Brno
Kontaktní e-mail: cdv@cdv.cz
Stránky
Důležité odkazy
Poskytovatel podpory
Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015
TRISK Copyright © 2022