Projekt TRISK:
Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury
České republiky přírodními hazardy

Data

Tvorba vlastních -  primárních - dat

Databáze poškozených úseků

Z důvodu popisu a zkoumání dopadu přerušení komunikační sítě velkými přírodními pohromami v minulosti a pro zhodnocení kvality matematického modelu byla vytvořena databáze poškozených úseků. Ta obsahuje informace o úsecích silniční sítě (vytvořeno na datové vrstvě Úseky ULS od ŘSD), které byly v letech 1997 až 2010 postiženy některým z přírodních hazardů. Ke spolupráci na vytvoření této databáze byly vyzvány krajské složky Ředitelství silnic a dálnic a jednotlivé krajské správy a údržby silnic. Většina organizací data dodala. Přehled dostupných dat najdete na obrázku.

Mapa - data - full

Data byla předávána v mapové a tabulkové formě. Zákres do mapy byl nutný z důvodu přesné lokalizace (údaj o staničení je nedostatečný, protože to se v čase mění). V tabulce pak jsou obsaženy údaje o příčině a míře poškození, časové vymezení a popis místa.

Data byla následně zpracována v databázi Access a propojena s prostorovými daty ŘSD.

Tab. 1: Ukázka informací sbíraných o postižených úsecích

ID (číslo na mapě) 14
slovní popis místa Luhačovice
číslo komunikace/mostu 492
staničení od (m) 17500
staničení do (m) 17700
příčina přerušení (zaplavení, nános bahna, stržený objekt, sesuv, řícení, sníh, pád stromu) sesuv silničního tělesa, destrukce vozovky
poškozeno od (datum; mělo by být shodné s dobou přírodní události) IV/2006
poškozeno do (datum; shodné s datem dokončení oprav, respektive znovuzprůjezdnění pokud se opravy nemusely provádět) VI/2006
stupeň poškození (1 žádné - př. pouze zaplaveno - po klesnutí vody opět průjezdné, 2 drobné - př. úsek se projížděl kyvadlově, částečná uzavírka, 3 destrukce - př. nutná úplná uzavírka) 3
poznámka

úplná uzavírka silnice - objížďka

 

Mapa - detail - f

Obr. 2: Ukázka zákresu postižených úseků ve Zlínském kraji

poskozeni-f

Obr. 3: Vizuální znázornění obsahu databáze poškození komunikací ČR přírodními pohromami na území ČR v letech 1997 – 2010. Barevně jsou odlišeny příčiny přerušení. Rozdílná hustota bodů částečně odpovídá hustotě silniční sítě. Především je ale závislá na výskytu mimořádných událostí ve zkoumaném období a také na úplnosti dat.

Tab. 2: Přehled příčin postižení a přerušení komunikací

příčina postižení počet postižených úseků
záplavy    2043
sesuv   276
pád stromu 273
sníh 76
skalní řícení 44
zavalení bahnem 34

 JSDI

Vzhledem k tomu, že databáze bez aktualizace není plnohodnotná, rozhodli jsme se navrhnout a zprovoznit systém její aktualizace a doplnění. V České republice již několik let spolehlivě funguje systém JSDI (Jednotný systém dopravních informací), který poskytuje údaje o přerušení nebo omezení dopravy. Informace se shromažďují v centru NDIC (Národní dopravní informační centrum) v Ostravě (pobočka ŘSD – Silniční databanka Ostrava). Odtud je možné data na vyžádání dostávat formou kódovaných zpráv. Za tímto účelem jsme připravili filtr nad naší databází, který umožňuje průběžné doplňování údajů na základě dat JSDI.

jsdi-f

Obr. 4: Ukázka výstupu filtru z JSDI s uvedením příčiny přerušení dopravy

Databáze poškozených úseků

Databáze poškozených železniční tratí obsahuje záznamy o poškození přírodními hazardy jako např. povodněmi, sesuvy, pády stromů, krupobitím, skalním řícením, požáry a dalšími. Databáze k 1.1.2014 obsahovala 4042 záznamů z událostí přírodních katastrof, které se udály v letech 1997 – 2013. 

Údaje pochází z webových stránek, zejména z www.cd.cz a www.zelpage.cz, z kanálu Mimořádnosti ČD sociální sítě Twitter, dále pak ze souhrnných zpráv z povodní a dalších událostí přírodních pohrom, ale i z publikované literatury a dalších.

Kromě vlastního identifikátoru události přerušení obsahuje každý záznam také identifikátor pro připojení segmentu linie do GIS. Dále jsou v této databázi popisné prostorové atributy jako popis tratě (mezi kterými stanicemi či zastávkami se poškození odehrálo), staničení od, staničení do, lokalita. Časovou složku reprezentují atributy rok, poškození od, poškození do (v záznamech z posledních let známe dobu poškození v řádech hodin, u starších záznamů pouze v řádu dní). Evidujeme taky příčinu poškození, tedy typ přírodního hazardu, zdroj, ze kterého údaje o poškození pochází a další popisné položky.

Z poskytnuté železniční sítě SŽDC byly tratě v GIS rozděleny na segmenty mezi jednotlivými stanicemi a zastávkami. K těmto segmentům byly přes identifikátor segmentu napojeny záznamy z databáze poškození. Proto jsme např. nyní schopni zjistit, kolikrát v historii (do roku 1997) byl daný segment či trať poškozen či přerušen z důvodu přírodní katastrofy, jak dlouho byl daný úsek neprůjezdný apod. Můžeme také provádět analytické zpracování v GIS jako např. hledání objízdných tras pro dálkové spoje, příprava scénářů poškození pro využití náhradní autobusové přepravy a další možnosti síťových analýz s ohledem na dostupnost a obslužnost území.

 

Databáze obrazového materiálu (fotografie a videa)

Na základě informací o poškozených úsecích jsme požádali vybrané obce o poskytnutí obrazového materiálu zachycujícího dopravní infrastrukturu poškozenou přírodními živly.

miroslav-f

Obr. 5: Silnice mezi Miroslaví a Miroslavskými Knínicemi, 15.7.2009.

pisecna-f

Obr. 6: Písečná, červenec 1997.

Databáze starých sesuvných území

Z důvodu přesnější identifikace ohrožení jednotlivých úseků sesuvy jsme pátrali také po starých sesuvech. Postupně jsme navštívili všechny okresní archivy v oblastech, kde hrozí sesouvání půdy, stejně jako archiv geologické služby. V polovině roku 2013 máme v databázi cca 250 sesuvů mezi lety 1900 a 1970.

Maršov-f

Obr. 7: Záznam z kroniky Maršova, 1967

Shromáždění již existujících datových sad

Pro projekt byla v průběhu let 2010 až 2013 shromážděna tato data:

Název datové sady Poskytovatel
Výška nového sněhu Český hydrometeorologický ústav
Sumy týdenních srážek v okresech MSK, OLK, JMK, ZLK v letech 1997-2012 Český hydrometeorologický ústav
Sumy vodní hodnoty sněhu v okresech MSK, OLK, JMK, ZLK v letech 1997-2012 Český hydrometeorologický ústav
Adresní body Český statistický úřad
Hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100 Oddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Záplavová území dvacetileté vody Oddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Záplavová území pětileté vody Oddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Záplavová území stoleté vody Oddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně Oddělení geografických informačních systémů a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.
Pasportizační popis komunikací ŘSD, databanka Ostrava
Úseky ULS ŘSD, databanka Ostrava
Uzly ULS ŘSD, databanka Ostrava
Zjednodušené úseky ULS ŘSD, databanka Ostrava
Zjednodušené uzly ULS ŘSD, databanka Ostrava
Mosty ŘSD, databanka Ostrava
Podjezdy ŘSD, databanka Ostrava
Tunely ŘSD, databanka Ostrava
Hranice republiky Správa železniční dopravní cesty s.o.
Vedení tratě Správa železniční dopravní cesty s.o.
Zastávky Správa železniční dopravní cesty s.o.
Železniční stanice Správa železniční dopravní cesty s.o.
Narušeno větrnými polomy Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Ohroženo sněhem a námrazou Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Směr bořivých větrů Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Sesuvy ve Zlínském kraji Zlínský kraj
Účelová katastrální mapa Zlínského kraje Zlínský kraj

 

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz